مصاحبه با مدیرآبفاروستائی شهرستان نی ریز

 لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

      علیرضا برازنده  –  مدیرآبفاروستائی شهرستان نی ریز –  فارس

 

 در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید.

شهرستان نی ریز دارای 4بخش 9دهستان وهمچنین 233آبادی بامساحتی برابربا10539کیلومتر مربع  درشرق استان فارس ودرمجاورت استانهای کرمان ،یزد وهرمزگان می باشد.پراکندگی روستاها درسطح شهرستان نی ریز به گونه ای می باشدکه درمواردی فاصله دو روستا ازیکدیگر بالغ بر240کیلومتر می باشدوهمین امرنشانگر وسعت حوزه عملکردی آبفاروستائی نی ریز درخدمت رسانی به روستائیان عزیز می باشد. باتوجه به شرایط جغرافیائی وبحران شدید آب دراین شهرستان ومعرفی این شهرستان بعنوان کم آب ترین شهرستان درسطح استان ، ازآغاز دوران خشکسالی تاکنون تعداد 46حلقه چاه آب شرب روستائی دراین شهرستان خشک وازمدارخارج شده است.

اقدامات و فعالیت مهم خود در سالهای 94 را اعلام فرمائید.

تامین آب تعداد51روستا باجمعیت بالغ بر16552 نفر – تعویض 69000مترشبکه فرسوده درسطح روستاها  

 

اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید.

تشکیل کمیته آب درهربخش باعضویت ریش سفیدان ومعتمدین بمنظور  رفع مشکلات (اعم از برخوردبامشترکین متخلف وغیره)  باتوجه به کمبودوبحران آب درمنطقه ، وعدم همکاری مراجع قضائی ویاطولانی بودن پروسه دادرسی ، که  بسیار موفقیت آمیز بوده –ایجادارتباط وتامل با مسئولین شهرستان بخصوص ریش سفیدان وامام جمعه ها درجهت پیشبرد امور والقای فرهنگ صرفه جوئی دربین مردم ازطریق خود مردم که نتیجه آن صرفه جوئی ومصرف کمتر مشترکین بوده است- تقسیم کاروبها دادن به خدمات همکاران که باتوجه به بحران آب وکمبودنیروی متخصص درشهرستان این نقیصه برطرف شده است –تشویق وایجاد فرهنگ جهادی دربین همکاران

 تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

تاکنون موفق به حضور نبوده ام

 برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید.

باتوجه به اولین حضوراحتمالی بنده دراین همایش ، ان شااله این همایش هابتواند مشکلات آبی کشور رامرتفع نمایدضمنا پیشنهادمی گرددکه درپایان همایش  ازتجربیات جدید ومعلومات کسب شده  توسط مدیران محترم ، ازآنها نظرسنجی شود

 زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

ان شااله پس ازحضور اعلام خواهم کردچراکه آشنائی بامحل ندارم ولی زمان آن خوب است.

اگر برنامه خاصی جهت ارئه در این خصوص دارید اعلام فرمائید.

بنده تعداد 2عدد مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال نموده ام باموضوعیت مدیریت نگهداری وراهبری تاسیسات آب وفاضلاب که یکی ازآنها بامطالعه موردی درشهرنی ریزتهیه کرده ام 

در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید.

ان شااله بتوانیم  باتلاش ومدیریت صحیح خود آب  رابرای آیندگان خود  حفظ نمائیم.